چکیده خدمات مربوط به سال های دهم و یازدهم :

ارایه دروس تخصصی رشته انسانی با رویکرد شکوفایی زوایای پرداخت نشده و اساسی کتب درسی
برگزاری کارگاه های موضوعی و فصلی تدوین شده در حوزه آموزشی ، مشاوره ای و روانشناختی
مشاوره های فردی در صورت نیاز
برگزاری آزمون مطابق عملکرد آموزش های پایه